Bush en Bin Ladin zitten te schaken.

Zegt Bin Ladin opeens: “JE HEBT VERLOREN!”
Zegt Bush: “HOEZO?”
Zegt Bin Ladin weer: “JE HEBT TWEE TORENS VERLOREN!”